Duurzaamheid

Brusche_Process_Technology_wit

DUURZAAMHEID

Bijdragen aan het realiseren van een circulaire economie

Een van de belangrijkste onderdelen van de missie van Brusche Process Technology is om een bijdrage te leveren aan een gezonde toekomst voor de generaties die na ons komen.

Onze kennis en ervaring op het gebied van procestechnologie hebben we daarvoor samengebracht in het aandachtsveld Duurzaamheid. De nadruk ligt daarbij op het afvangen en verwerken van CO₂ dat tijdens processen vrijkomt. We zien CO₂ daarbij niet als vervuilend afval, maar liever als grondstof voor nieuwe producten. Zo willen we bijdragen aan het realiseren van een circulaire economie en bedrijven helpen stappen te zetten naar een duurzaam proces.

CO₂ Solutions

Solvent Management

Emission Control

Klimaatdoelstellingen 2030-2050

Om Nederland te beschermen tegen de effecten van de klimaatverandering neemt de Nederlandse overheid maatregelen. Een van de maatregelen heeft betrekking op het verlagen van uitstoot van broeikasgassen die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde. De overheid heeft hiervoor op nationaal en internationaal niveau afspraken gemaakt, onder andere via het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (1992), het Kyoto Protocol (1997) en de VN-klimaattop in Parijs (2016) waarbij afgesproken is om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius.

Om dit doel te realiseren, hebben de 28 Europese lidstaten afgesproken dat in 2030 minimaal 40% minder CO₂ wordt uitgestoten ten opzichte van 1990. De Nederlandse overheid heeft zichzelf echter ten doel gesteld de uitstoot met 49% te verlagen. In 2050 moet de CO₂ uitstoot met 95% gereduceerd zijn ten opzichte van 1990.

We worden graag uitgedaagd om mee te denken en werken aan complexe sustainability vraagstukken

Innovatieve CO₂ oplossingen

Brusche Process Technology heeft diverse oplossingen om CO₂ te verwerken en af te vangen. Onze CO₂ oplossingen geven het antwoord op carbon capture vraagstukken speciaal gericht op de industrie en afvalverwerkingsbranche.

Daarnaast hebben we ook vooruitstrevende oplossingen op het gebied van CO₂ liquefaction. Deze oplossingen zien we terug in de industrie en afval- en energiebranche. Brusche Process Technology heeft daarnaast kant-en-klare oplossingen voor het vloeibaar maken van CO₂ waardoor het een waardevolle grondstof wordt voor bijvoorbeeld de productie van dranken of het opwerken van biogas.

Brusche Process Technology biedt een aantal CO₂ recycling installaties aan die aansluiten op de meest voorkomende marktbehoefte.

Een speciaal marktsegment is de scheepvaart. Voor de scheepvaart zijn internationale afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn in lijn met het klimaatakkoord van Parijs om de uitstoot van CO₂ terug te dringen. Ze sluiten bovendien aan op andere milieu-afspraken zoals bijvoorbeeld het terugdringen van lozingen van afval door zeeschepen.

In de IMO is in 2018 afgesproken dat de zeevaart minder CO₂ uit gaat stoten. De volgende doelen zijn afgesproken:

  • De gemiddelde CO₂-uitstoot moet in 2030 40% lager zijn dan in 2008.
  • In 2050 moet de gemiddelde CO₂-uitstoot verder verminderd zijn met 70%.
  • De sector wil zeeschepen nog in deze eeuw volledig emissie loos maken. In aanvulling op deze doelen moet de jaarlijkse CO₂-uitstoot van de hele internationale zeescheepvaart in 2050 50% minder zijn dan in 2008.

Brusche Process Technology denkt graag mee om voor deze sector een oplossing te bieden om het gebied van CO₂-reductie. Onze technologieën zijn in de basis geschikt voor de toepassing op schepen.

Van idee tot werkelijkheid

Brusche Process Technology adviseert ondernemingen in diverse fases op het gebied van de ontwikkeling en realisatie van processen die een rol spelen bij het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen. We hebben daarvoor concrete producten op het gebied van CO₂ afvangen en verwerking, maar denken ook graag mee aan andere alternatieve routes zoals de toepassing van waterstof en mineralenterugwinning.

Haalbaarheidstudies

Processen zoals het afvangen en verwerken van koolstofdioxide zijn nieuw en innovatief. Brusche Process Technology heeft ervaring met deze nieuwe technologie en kan helpen bij het opstellen van haalbaarheidsstudies en het vervolgens vormgeven van een business case. Onze kennis en ervaring liggen daarbij op het gebied van Carbon Capture Storage en Carbon Capture Usage. In de business case wordt niet alleen gekeken naar de benodigde investeringen, maar wordt ook concreet meegedacht over de wijze waarop de gegenereerde CO₂ weer vermarkt kan worden. We gaan hierin zover dat gegarandeerde prijzen voor de CO₂ worden afgegeven. Op basis van de business case kunnen we helpen bij het vinden van project funding. We werken hiervoor samen met diverse partners in de markt.

Conceptual design

Op basis van de uitgangspunten zoals deze verwoord zijn in een haalbaarheidsstudie kan Brusche Process Technology helpen om de stappen te zetten van gedachten en ideeën naar de realiteit. De eerste fase is daarbij het conceptuele design. De engineers gaan in deze fase de ideeën omzetten in een pilotopstelling. Wanneer deze opstelling voldoet aan de verwachtingen kan worden opgeschaald naar een demonstratie installatie die aan de basis ligt van de definitieve fabriek.

Realisatie

De uiteindelijke vertaling van een pilotopstelling en/of een demonstatie installatie naar een definitieve fabriek neemt Brusche Process Technology graag voor zijn rekening. We werken hiervoor samen met de collega’s van de andere Brusche-afdelingen, maar ook met specialisten van andere ondernemingen. We vormen hiermee teams die elkaar versterken en synergie creëren vanuit diverse disciplines.

Carbon capture

Om aan de steeds strenger wordende milieu-eisen te voldoen zijn steeds meer bedrijven in de industrie, waste-to-energybranche en scheepvaart op zoek naar een manier om de CO₂ uitstoot te verminderen. Brusche Process Technology heeft hiervoor oplossingen op het gebied van CO₂ opslag en hergebruik, de zogenaamde Carbon Capture Utilisation and Storage.

CO₂ recycling

Als het gaat om het toepassen van CO₂ als waardevolle grondstof voor bijvoorbeeld de productie van dranken of het opwerken van biogas, heeft Brusche Process Technology kant-en-klare oplossingen voor het recyclen van CO₂.

De recycling oplossingen zijn geschikt voor toepassing in diverse markten zoals bijvoorbeeld de biogas-, waste-to-energy- en scheepvaartindustrie.

De oplossingen van Brusche Process Technology worden altijd gecombineerd met een uitgebreide ondersteuning op het gebied van inbedrijfstelling, opleiding en training, onderhoud en de levering van spare en wear parts.